بازی

تاریخ برگزاری

ساعت بازی

مسابقه بین دو تیم

بازی هفته

گروه

محل برگزاری


بازی 16

شنبه 1390/1/20

8 صبح

آریا تهران---- انصار تهران

هفته 2

3

زمین شاهین تهران


بازی 17

شنبه 1390/1/20

10 صبح

پارسا------- متحد لواسان

هفته سوم

2

زمین شاهین تهران


بازی 18

یکشنبه 1390/1/21

8 صبح

شهید رجایی---- تیر انداز

هفته سوم

2

زمین شاهین تهران


بازی 19

یکشنبه 1390/1/21

10 صبح

شهباز ----- وحدت تهرانپارس

هفته سوم

2

زمین شاهین تهران


بازی 20

دوشنبه 1390/1/22

8 صبح

عترت ------------ فولاد تهران

هفته سوم

1

زمین شاهین تهران


بازی 21

دوشنبه 1390/1/22

10 صبح

شاهین البرز-----پیوند

هفته سوم

1

زمین شاهین تهران


بازی 22

سه شنبه 1390/1/23

8 صبح

مهر کارون-----آبی پوشان

هفته سوم

3

زمین شاهین تهران


بازی 23

سه شنبه 1390/1/23

10 صبح

فجر تهران ------ انصار تهران

هفته سوم

3

زمین شاهین تهران


تیم اکسیر از گروه 1 هفته سوم استراحت دارند./.

برنامه هفته چهارم از روز پنج شنبه 25/1/1390 برگزار خواهد شد./.