5 شنبه  تاریخ 90/2/1

شهباز 1 -   آبی پوشان 3

شهید رجایی3  -  انصار 1