پنجشنبه 90/2/8 در ورزشگاه شاهین تهران

ما بین دو تیم

شهید رجایی-آبی پوشان

ساعت برگزاری 9 صبح می باشد.